Hon’ble Members

Print

S.N. Name

Duration

From                    To

1 Dr. Sudha Rani Pandey 29-05-2001 28-05-2007
2 Dr. Gopal Singh Nayal 31-05-2001 31-05-2007
3 Dr. D.P. Juyal 03-11-2001 29-09-2003
4 Mr. M.M. Harbola  21-02-2004 14-02-2006
5 Mr. N.S. Rawat 24-04-2004 13-07-2006
6 Mr. Sohan Lal 20-07-2006 05-09-2008
7 Mr. R.J. Singh 30-07-2007 04-01-2009
8 Dr. D.P. Joshi 01-08-2007 10-05-2011 
9 Prof.(Dr)Manjula Bisht 31-07-2007 19-03-2013
10 Brig(Retd.)C.P. Tiwari 06-07-2009 25-01-2010
11 Shri T.N. Singh 29-01-2010 31-10-2011
12 Prof(Dr.)Manjula Rana  08-02-2010 07-02-2016
13 Shri K. R. Arya 27-06-2011 29-01-2013
14 Shri D.K. Bhatt (I.P.S. Retd.) 09-12-2011 05-10-2013
15 Shri N.S.Negi 31-12-2012

04-09-2014

16 Shri M.C. Upreti 29-08-2013 20-11-2015
17 Shri Sumer Chand Ravi
29-08-2013 28-08-2019
18 Dr. Chhaya Shukla 03-09-2013 02-09-2019
19 Shri. Sanjay Sharma 29-01-2014 25-04-2018
20 Prof(Dr.) Narendra Singh Bisht
11-02-2016 01-01-2017
21 Shri Jaidev Singh  13-06-2016 23-09-2019
22 Prof(Dr.) Jagmohan Singh Rana
        27-10-2017      Continue
23 Prof(Dr.) Narendra Singh Bhandari         01-11-2017      Continue